گزارش کارشناسی شماره 91؛

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها

سرمایه اجتماعی بازنشستگان در استان‌ها نام نودویکمین شماره از مجموعه گزارش‌های کارشناسی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) است که بر اساس داده‌های پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور (۱۳۹۴) تدوین و در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در مقدمه این گزارش که در ۶۰ صفحه توسط نسرین قوامی تهیه شده، آمده است: مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان مفهومی جامع و کارا در سطوح گوناگون شناخت و سیاست گذاری اجتماعی، در دهه‌های اخیر موردتوجه گسترده محققان و برنامه ریزان اجتماعی قرار گرفته است. سازمان‌ها و نهادهای مسئول در زمینه سیاست گذاری اجتماعی در ایران نیز چندی است سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده اند.

پیمایش ملی سنجش سرمایه اجتماعی کشور یکی از کوشش‌های محققانه صورت گرفته برای فهم وضعیت سرمایه اجتماعی در سطوح ملی و استانی است. باوجود اطلاعات کارآمد و مفیدی که در گزارش شماره ۸۴ از سلسله گزارش‌های پژوهشی مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با عنوان «سرمایه اجتماعی بازنشستگان» در اختیار محققان و سیاست گذاران قرار داده شده است، نیاز به اطلاعات دقیق و موشکافانه تر برای فهم نحوه توزیع پراکندگی ابعاد و سطوح مختلف سرمایه اجتماعی بازنشستگان همچنان احساس می‌شود.

در گزارش حاضر، به منظور فهم و مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی بازنشستگان در نقاط مختلف کشور، اطلاعات سرمایه اجتماعی بازنشستگان برحسب سطح توسعه یافتگی استانی مورد تحلیل قرار گرفته است. چنین تحلیلی ضمن آشکار ساختن تفاوت‌های سرمایه اجتماعی بازنشستگان ساکن در استان‌های برخوردار از سطوح مختلف توسعه انسانی، زمینه‌های لازم برای برنامه ریزی‌های منطقه ای را متناسب با تغییرات میزان سرمایه اجتماعی در سطوح سه گانه آن فراهم می‌کند. به این منظور گزارش پیش رو در پی آن است تا اطلاعات سرمایه اجتماعی مناطق مختلف کشور و تمایزات آنها را در سطوح، ابعاد و متغیرهای مختلف سرمایه اجتماعی موردتوجه قرار دهد.

علاقه مندان می‌توانند برای دریافت این گزارش به اینجا مراجعه کنند.

همچنین گزارش شماره ۸۴ با عنوان سرمایه اجتماعی بازنشستگان که تصویری کلی از سرمایه اجتماعی بازنشستگان در مقیاس ملی را ارائه داده، از اینجا قابل دانلود است.