مراسم تجلیل از ۶بازنشسته نمونه کشوری در عمارت ناصرالدین میرزا