خبر افتتاح پروژه‌های طرح «تحول دیجیتال» صندوق بازنشستگی کشوری با حضور وزیر رفاه