مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری عنوان کرد:

پژوهشی برای شناسایی مطالبات بازنشستگان کشوری

دکتر اکبر افتخاری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی نوشت: برنامه‌ریزی برای ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی کشوری مستلزم آگاهی از مشکلات، نیازها و خواسته‌های آنان است. به همین سبب مؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا که بازوی پژوهشی صندوق به شمار می‌آید، اخیرا پژوهشی را با عنوان «مطالبات و مشکلات بازنشستگان مستمری بگیر صندوق بازنشستگی کشوری» در سطح ملی به اجرا درآورده است که هفته گذشته یافته‌های آن در اختیار مدیران ارشد صندوق قرار گرفت تا در طراحی و پیشبرد برنامه‌ها مد نظر قرار گیرد.

افزون بر این، صندوق بازنشستگی کشوری وظیفه خود می‌داند آن دسته از مشکلات و مطالبات مطرح شده را که پاسخ به آن‌ها فراتر از مقدورات و امکانات صندوق است، به اطلاع نهادهای فرادستی و تصمیم‌ساز برساند تا انشاءالله زمینه حل مشکلات و برآورده ساختن خواسته‌ها فراهم شود.

اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه و مصاحبه با افراد نمونه گردآوری شده و دقتی که در تعیین شاخص‌های نمونه‌های آماری به عمل آمده است، ما را مطمئن می‌سازد که یافته‌های پژوهش با اندکی اختلاف قابل تعمیم به کل جامعه هدف خواهد بود.

توجه پیمایش معطوف به مسائل و مشکلات بازنشستگان و نوع نگاه آنان به مسائل مختلف یا راه‌حل‌های ارایه شده برای آن‌ها بوده است. بر این اساس، مهم‌ترین موضوعاتی که مورد پرسش قرار گرفته، عبارت است از تأثیر کرونا؛ سلامت شخصی و وضع سلامتی؛ ارزیابی بازنشستگان از میزان مستمری خود و تناسب آن با نیازهای معیشتی؛ نگرانی‌ها؛ بهداشت و درمان و میزان رضایت از بیمه‌های درمانی؛ وام و تسهیلات؛ امور رفاهی؛ ارتباطات غیرخانوادگی؛ همسان‌سازی؛ و ارزیابی بازنشستگان از عملکرد دولت به طور عام (در موضوع بازنشستگی) و عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری به طور خاص.

بدیهی است که این قبیل طرح‌های پژوهشی در فواصل زمانی مشخص تکرار خواهند شد تا اولا اطلاعات بدست آمده به‌روز باشد و ثانیا تاثیر اجرای برنامه‌ها بر جامعه هدف مورد سنجش قرار گیرد. چه آن‌که هدف ما برآورده ساختن مطالبات بازنشستگان ارجمند، رفع مشکلات و تنگناهای موجود و در نهایت، افزایش رضایتمندی آن‌هاست.

تصویر مربوط به یکی از نمودارهای پیمایش در خصوص تاثیر کرونا بر معیشت بازنشستگان است.