چگونه پیشنهادمان را در سامانه نظام پیشنهادهای صندوق بازنشستگی ثبت و پیگیری کنیم؟

سامانه نظام پیشنهادهای صندوق بازنشستگی کشوری برای ارائه پیشنهاد به صورت داخلی (کارکنان صندوق) و بیرونی (بازنشستگان و سایر افراد) راه اندازی شده است که ازطریق آن با ورود به یک کارتابل می توانید ضمن ارائه پیشنهاد خود، روند تایید یا عدم تایید آن را پیگیری کنید.

نشانی سامانه: http://np.cspf.ir/gss