آیین تقدیر از دست اندرکاران پروژه عظیم “آزادراه شرق سپاهان”