چه گروه هایی از همسان سازی فروردین ۹۹ بی بهره ماندند؟