در گزارش ۹۰ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بررسی شد:

حکمرانی خوب در تامین اجتماعی

گزارش ۹۰ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا با عنوان «حکمرانی خوب رهنمودهای اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی – ۲۰۱۹» منتشر شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری به نقل از موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، در شرح این گزارش آمده است: اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) بیش از یک دهه است به موضوع حکمرانی در نهادهای تأمین اجتماعی توجه نشان می‌دهد. این نهاد در سال ۲۰۰۸ پروژه‌ای پژوهشی را با موضوع حکمرانی آغاز کرد که تا به امروز ادامه دارد و هدف از آن ارائه رهنمودهای کاربردی با هدف تحقق حکمرانی خوب در نهادهای تأمین اجتماعی است. نسخه نخست این رهنمودها در دسامبر ۲۰۱۰ در کیپ‌تاون آفریقای جنوبی و نسخه دوم آن در نوامبر ۲۰۱۳ در دوحه قطر ارائه شد. در اکتبر ۲۰۱۹ نیز از ویرایش سوم و آخرین ویرایش این سند تا این تاریخ در بروکسل رونمایی شد و در سطح گسترده در اختیار نهادهای تأمین اجتماعی عضو ISSA قرار گرفت.

بنابراین گزارش، هرچند ISSA صراحتاً تأکید دارد که نمی‌توان یک روش حکمرانی را برای نهادهای مختلف تأمین اجتماعی ارائه داد و کشورها به دلیل تفاوت در پیشینه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود روش‌های حکمرانی متنوعی دارند، اما تصریح می‌کند درخصوص اهداف حکمرانی خوب می‌توان یک برداشت مشترک داشت و آن عبارت است از: انجام وظایف و تعهدات قانونی و کسب اطمینان از تأمین نیازهای فردی و جمعی. بر همین اساس نیز ISSA در گام نخست تعریفی از حکمرانی خوب با توجه به اهداف نهادهای تأمین اجتماعی و نیازهای جامعه هدف آن ارائه می‌دهد و در ذیل آن چارچوبی را پیشنهاد می‌کند که از حکمرانی خوب با تعریف ارائه شده، پشتیبانی کند.

گزارش ۹۰ موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، ترجمه‌ای از ویرایش سوم (۲۰۱۹) رهنمودهای حکمرانی خوب ISSA است. ویرایش قبلی این رهنمودها توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و موسسه عالی پژوهش در دو پروژه جداگانه ترجمه شده است.

از آنجایی که مقدمات و مباحث ابتدایی رهنمودها در نسخه فعلی همانند نسخه پیشین است در ترجمه جدید از تکرار مقدمات و تعاریف اولیه پرهیز و تنها به ترجمه رهنمودها اکتفا شده است. البته برای درک بهتر خوانندگان از تغییرات کلی ویرایش جدید نسبت به ویرایش قبلی، در مقدمه مهم‌ترین تغییرات نسخه فعلی نسبت به نسخه ۲۰۱۳ خلاصه شده است.

این بخش حاصل کار انجام شده در مؤسسه است و در رهنمودهای ISSA چنین سرفصلی وجود ندارد. این مقایسه کمک می‌کند درک بهتری از جهت‌گیری‌های ISSA در مسئله حکمرانی و نتایج به‌دست آمده از تجربیات موفق کشورها در حکمرانی نهادهای تأمین اجتماعی به دست آید.

ترجمه این گزارش با سمانه گلاب از گروه مطالعاتی رفاه و تأمین اجتماعی موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا بوده است.