اکبر افتخاری

تشریح استراتژی و عملکرد صندوق بازنشستگی در حوزه اقتصادی

بخش اول توضیحات دکتر اکبر افتخاری درباره استراتژی و عملکرد اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری

 

بخش دوم توضیحات دکتر اکبر افتخاری درباره استراتژی و عملکرد اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری