آیین بهره برداری از آزادراه شرق اصفهان با دستور رئیس جمهور