گفتگوی شبکه خبر با مدیرعامل صندوق درباره بسته های رفاهی