10799975
Skip Navigation Links   
آيا برداشت اقساط بدهي ازحقوق بازنشستگي توسط صندوق بازنشستگي مجاز است ؟
پاسخ : باتوجه به اينكه پرداخت كننده حقوق بازنشستگي درحال حاضر ، دستگاه محل اشتغال مستخدم قبل ازبازنشستگي مي باشد ،لذا صندوق بازنشستگي كشوري دراين خصوص اقدامي انجام نمي دهد ولي درموارديكه سازمان راساً‌حقوق راپرداخت مي نمايد اقساط بدهي ازحقوق كسر مي گردد.
آيا افراد تحت تكفل بازنشستگان مؤنث همانند بازنشستگان مذكرتحت پوشش بيمه تكميلي مي باشند ؟
پاسخ : بازنشستگان مؤنث باپرداخت حق بيمه مقرر(8/0%حقوق) هم خودشان وهم افرادي كه طبق ضوابط قانوني تحت تكفل آنها قراردارند تحت پوشش بيمه تكميلي درمــــان مي باشند.
آيا اعطاي پايه بابت خدمت وظيفه به اعضاي رسمي هيئت علمي (‌آموزشي وپژوهشي)مجازاست ؟
 پاسخ : باتوجه به تبصره 2 ماده 1قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مربوط به حقوق پايه اعضاي مستقل هيئت علمي مصوب 16/12/1368 مجلس شوراي اسلامي به اعضاي رسمي هيئت (آموزشي وپژوهشي) صرفاً‌درقبال هريكسال خدمت قابل قبول در امورآموزشي وپژوهشي ويامشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء‌مي گردد .بدين ترتيب باتوجه به ماده 8 قانون مزبور كه كليه قوانين مغايررانيزلغو نموده است اعطاي پايه بابت خدمت وظيفه (مگر آنكه دوران خدمت سربازي دردانشگاهها ومؤسسات آموزش عالي وپژوهشي ودرامورآموزشي و ياپژوهشي طي شده باشد ) وياسايرسوابق خدمتي(غير ازموارد ذكرشده )فاقد مجوز مي‏باشد.
آيا طي دوره 2 ساله روستا معلم براي دارندگان مدرك تحصيلي سيكل به منزله اخذديپلم كامل دبيرستان مي باشد؟
پاسخ : طي اين دوره معادل ديپلم تلقي نمي شود
نحوه احتساب جريمه تاخير پرداخت كسور بازنشستگي بخشي ياتمامي كاركنان كه پس ازگذشت مهلت مقرر موضوع آئين نامه اجرايي ماده 102 (يك ماه )‌به حساب سازمان واريز گردد چگونه است ؟
پاسخ : به نسبت مدت تاخير جهت مبلغ واريزي جريمه تاخير پرداخت به ميزان نيم درهزاردرروز محاسبه وضمن ثبت درحسابهاي سازمان جهت وصول ازدستگاه اقدام مي گردد.
آيا موافقت بااعطاي گروه تشويقي (‌خدمت برجسته )‌توسط معاونين ، وزرا ويارؤساي سازمانهاي وابسته به وزارتخانه ها امكان پذير است؟
پاسخ : خير – باتوجه به صراحت بند 3 بخشنامه شماره 7455/11 مورخ 27/10/1377 سازمان اموراداري واستخدامي سابق موضوع واگذاري اختيار موافقت با اعطاي گروه تشويقي،‌صرفاً‌وزير يارؤساي سازمانهاي مستقل تحت نظر رياست جمهوري اختيار موافقت بااعطاي گروه تشويقي رادارند .
آيا پرداخت كسور بازنشستگي بابت ايام مرخصي بدون حقوق جهت ادامه تحصيل موضوع تبصره 4 ماده 49 قانون استخدام كشوري موجب احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه خدمت رسمي جهت برخورداري ازافزايش سنواتي مي گردد؟
پاسخ: خير باتوجه به صراحت تبصره 4 ماده 49 مدت مزبور درصورت پرداخت كسور (اعم از سهم مستخدم وكارفرما) صرفاً از لحاظ بازنشستگي ووظيفه قابل قبول بوده ومجوزي جهت برخورداري مستخدم ازافزايش سنواتي بابت دوران مزبور وجود ندارد.
آيا ارسال گواهي فوت بازنشستگان فاقد ورثه ووظيفه بگيران يك نفره كه تاريخ فوت آنها قبل از 01/01/1379 مي باشد جهت مختومه شدن پرونده كافي است ؟
پاسخ : نظر به اينكه قطع حقوق ومختومه شدن پرونده ازسوي صندوق بازنشستگي باصدور حكم ازطريق سيستم احكام صورت مي گيرد واسامي كساني كه در 1/1/79 ازسازمان حقوق بگير نبوده اند درسيستم احــــكام منظور نگرديده وبدين لحاظ قطع حقوق آنها ازطريق سيستم احكام ميسر نمي باشد .لذا دستگاهها مي بايستي درمورد اين افراد مبادرت به تنظيم وارسال فرم شماره ع – 57 (1-36)‌بنمايند.
ارزش مدرك تحصيلي كادر آموزشي وزارت آموزش وپرورش كه بادارابودن مدرك ششم ابتدايي ،دوره 2 ساله كمك آموزگاري راگذرانده اند چيست؟
پاسخ : به استناد دادنامه شماره 179 مورخ 23/08/1377 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري،ارزش مدرك تحصيلي اين كاركنان معادل مدرك تحصيلي دوره اول متوسطه (سيكل) محسوب ميگردد.
آيا كاركنان مراكز آموزشي وزارت آموزشي وپرورش مشمول همترازي مـــــــوضوع ماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت قرار مي گيرند؟
پاسخ: بلي- باتوجه به آنكه وزارت آموزش وپرورش مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولــــت مي باشد لذا كاركنان مراكز آموزشي وزارت مزبور كه حائز شرايط مقررات ذيربط باشند مشمول همترازي قرار مي گيرند توضيح اينكه باتوجه به بند 4 بخشنامه شماره 35711/22/2 مورخ 11/7/1378 سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور، اخذ تائيديه درمورد شناخت مراكز آموزشي وزارت آموزش وپرورش در اعداد مراكز مشمول همترازي ضرورت نداشته وصدور احكام همترازي درمورد مشمولين طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور كه درواحدها ومراكز آموزش وزارت آموزش وپرورش به كاراشتغال دارند باتائيد اداره كل اموراداري وزارتخانه مزبور بلامانع مي باشد .
آيا هيئت امناي دانشگاهها حق افزايش حقوق فوق العاده كاركنان غير هيئت علمي دانشگاهها رادارند ؟
پاسخ : خير – نظر به اينكه كاركنان غير هيئت علمي دانشگاهها مشمول مقررات نظام هماهنگ پرداخت حقوق كاركنان دولت مي باشند لذا هيئت امناي دانشگاهها راساً نسبت به افزايش فوق العاده هاي اين كاركنان حق ندارند اقدام نمايند.
ارزش تحصيلي طي دوره 2 ساله تربيت معلم روستايي معادل چه مقطع تحصيلي است؟
پاسخ : باتوجه به اعلام دبير شوراي عالي آموزش وپرورش (‌موضوع نامه 61298/120 مورخ 20/11/1381)‌ارزش تحصيلي مدرك افراديكه باداشتن مدرك تحصيلي سيكل ،دوره 2 ساله تربيت معلم روستايي راطي كرده اند برابر ديپلم متوسطه مي باشد.
ارزش استخدامي گواهي نامه طي دوره 2 ساله بهورزي چيست ؟
پاسخ : ارزش استخدامي گواهي نامه دوره 2 ساله بهورزي براي مستخدمين رسته بهداشتي ودرماني كه داراي مدرك تحصيلي پايان دوره اول متوسطه مي باشند معادل مدرك ديپلم كامل متوسطه مي باشد.
آيا طي دوره 2 ساله آموزشگاه عالي وزارت دارائي معادل دانشنامه ليسانس مي باشد؟
پاسخ : ارزش اينگونه دوره ها توسط وزارت علوم ،تحقيقيات و فناوري تعيين مي گردد.
آيا دوران تحصيل درآموزشگاه نظامي ارتش كه منجر به اخذ درجه نگرديده از لحاظ بازنشستگي قابل احتساب مي باشد؟
پاسخ : خير – باعنايت به اصلاح ماده 77قانون استخدام ارتش ، درصورتي كه دوران تحصيل درآموزشگاه نظامي ارتش منجر به اخذ درجه نگردد ازلحاظ بازنشستگي قابل احتساب نمي باشد.
ازطريق سايت صندوق بازنشستگي (www.cspf.ir) چه اطلاعاتي قابل دسترس است وچه خدماتي ارائه مي گردد.؟
 پاسخ :
1-آخرين اخبار وقوانين ومقررات دراموربازنشستگي ووظيفه كاركنان دولت
2-اطلاعات درمورد فعاليتهاي صندوق بازنشستگي (گزارشات مالي وآماري)
3- مكاتبه باسازمان ازطريق پست الكترونيكي
(info@cspf.ir) 4- قابليت دريافت حكم حقوقي جهت كليه بازنشستگان وموظفين در گزينه خدمات اينترنتي سايت
5- قابليت دريافت فيش حقوقي جهت بازنشستگان وموظفيني كه از صندوق بازنشستگي مستقيماً‌حقوق دريافت مي دارند درگزينه خدمات اينترنتي سايت
6- تمديد وكالتنامه توسط بازنشستگان مقيم خارج ازكشور درگزينه خدمات اينترنتي سايت
سيستم صوتي ( نلفن گويا 88968430 ) ‌سازمان چه خدماتي را ارائه مي نمايد؟
پاسخ : تلفن گوياي سازمان ( جهت تماس ازشهرستانها پيش شماره شهرتهران 021 نيز بايستي گرفته شود) خدمات ذيل را ارائه مي نمايد:
1- پيگيري نامه ها
2- اخذاطلاع ازآخرين حقوق بازنشستگي
3- دريافت حكم حقوقي (باداشتن دستگاه فاكس)
4- ارائه اطلاعات درزمينه اموربازنشستگي ووظيفه (‌به صورت صوتي وفاكس)
5- اطلاعات درمورد ادارات صندوق بازنشستگي
6- پاسخ به سؤالات ودريافت پيشنهادات ونظرات
درهنگام استفاده ازقابليتهاي سايت الكترونيكي وياتلفن گويا سازمان درصورت مواجه شدن با پيغام اطلاعات وارد شده صحيح نمي باشد‌ چه بايد كرد ؟
پاسخ : اين پيغام درموارد محدودي كه اطلاعات اعلامي از سوي متقاضي بااطلاعات موجود درپايگاه اطلاعاتي سازمان همخوان نمي باشد صادر مي گردد .دراين حالت در مرحله اول بايستي مجدداً‌ اطلاعات اعلامي توسط متقاضي كنترل ودرصورت صحت ،‌مراتب باشماره تلفـــــن 7-88967096 (021)‌ به صندوق بازنشستگي جهت رفع مشكل اعلام گردد.
حداكثر پايه اعضاي هيئت علمي كدامست ؟
پاسخ : طبق متن تبصره 2 ماده يك قانون اصلاح پاره اي ازمقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيئت علمي (‌آموزشي وپژوهشي) درقبال هريك سال قابل قبول درامور آموزشي وپژوهشي ويامشاغل مديريت يك پايه ترفيع اعطاء‌مي گردد وطبق آئين نامه اين تبصره مصوب 16/12/1368 مجلس، پايه هاي ترتيبي اعضاي هيئت علمي محدود نبوده وسقفي براي آن تعيين نگرديده، وازآنجائيكه طبق ماده 8 قانون فوق الذكر كليه قوانين مغايربااين قانون لغوگرديده ،بنابراين سقف حداكثر پايه 10 مندرج درقوانين سابق نسخ گرديده ومحدوديتي ندارد.
آيا مدارك فارغ التحصيلان دوره هاي دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي به عنوان معادل ليسانس وبرخورداري از مزاياي آن قابل قبول است ؟
پاسخ : باعنايت به مفهوم ومنطوق راي وحدت رويه شماره 337-338 مورخ 16/11/1379 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه تصريحاً‌دوشق براي ارزيابي مدارك تحصيلي مقرر نموده:
شق اول – تائيد ارزش تحصيلي مدرك اخذ شده باوزارت علوم ،تحقيقات وفن آوري ميباشد.
شق دوم – ارزيابي مدارك ازحيث اموراستخدامي برعهده سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي باشد. برهمين اساس ارزش مدرك تحصيلي دانش آموختگان دوره دوساله آموزشگاه عالي وزارت دارايي ياساير آموزشگاههاي وابسته به دستگاهها وسازمانهاي دولتي كه درسازمان اموراداري واستخدامي وقت وسازمان مديريت وبرنامه ريزي فعلي بالحاظ شرايطي ،قابل برخورداري از مزاياي ليسانس شناخته شده ،لذا درزمان بازنشستگي بويژه درمقوله هماهنگ سازي وفق بند (ل)تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 كل كشور و آئين نامه اجرايي مربوطه هم ازمزاياي ليسانس يابالاتر به فراخور تائيديه مبادي ذيربط درسازمان مديريت وبرنامه ريزي برخوردار خواهند شد. عليهـذا با توجه به تائيديه شماره 2043/21 مورخ 5/5/56 سازمان اموراداري واستخدامي وقت، فارغ التحصيلان دوره دوساله آموزشگاه عالي مذكور بادارابودن8سال سابقه خدمت درزمينه هاي مرتبط با شغل دارندگان دانشنامه ليسانس واجد شرايط طبقات شغلي مربوطه مي باشند.
[ بازگشت به گروهبندی سوالات ]
 
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.