اخبار 1397/05/23 آخرین به روز رسانی
RSS
3027875
Skip Navigation Links / تماس با ما   
اعضای هیأت مدیره:
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن (کد 021) فاکس (کد 021)
1 نعمت الله ایزدي 88976370 83518144
2 محمد مهدی انتشاری 88976370 83518144
3 کمال الدين پيرمؤذن 88976370 83518144
4 سيد عليرضا سياسي راد 88976370 83518144
5 علي عرب مازار 88976370 83518144
مدیران:
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن (کد 021) فاکس (کد 021)
1 جمشيد تقی زاده مدیرعامل صندوق 88978457-88978458 88967097
2 امين پورذاکری معاون اداری ومالی 88973179-88973180 83518118
3 نجات امينی معاون سرمايه گذاری و امور اقتصادی 88963532-88963067 83518129
4 محمدعلی ابراهیم زاده معاون فنی 88976375-88976376 83518115
5 بهبود خليلي سرپرست حوزه بسیج 88979029 83518142
6 اميرحسين تفنگ سازی مدیرعامل شرکت طراحي مهندسي بهور 88964540-88964517 88964540
7 عزيز رضايي مدير کل دفتر مرکزی حراست
8 بهروز انتظاری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه سیستمها 88964061-88964149 83516113
9 روح الله نديمی مدیرکل امور مالی 88964542-88964544 83515144
10 اميرحسين غلام زاده مدير کل امور اداری 88964348-88964379 83512120
11 زهرا زاده غلام مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی 88964399-88968788 83514142
12 مهدی عب